1.2 Nguyên tắc

Chính sách này áp dụng cho tất cả các Khách Hàng đăng ký sử dụng, tạo lập gian hàng nhằm trưng bày, giới thiệu Hàng hóa, sử dụng Dịch vụ Công nghệ trên Sàn Giao Dịch TMĐT sieubao.vn.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại SGD TMĐT sieubao.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Tất cả các nội dung trong chính sách này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam. Khách Hàng khi tham gia vào hệ thống SGD TMĐT sieubao.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với Luật pháp hiện hành của Việt nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của SGD TMĐT sieubao.vn.

Bằng cách sử dụng SGD TMĐT sieubao.vn, người dùng được xem là đã đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được đặt ra trong Quy chế, cũng như các điều khoản và điều kiện được ban hành và thông qua.

Last updated