6.1 Các trường hợp bảo hành

Chế độ bảo hành này chỉ có hiệu lực khi người bán hàng có đăng thông tin bảo hành;

Chế độ bảo hành này chỉ được áp dụng theo người bán và người mua và không được phép chuyển nhượng cho bên thứ 3.

Sieubao.vn không có trách nhiệm bảo hành sản phẩm của người bán hàng và người mua hàng.

Last updated