7.1 Thông báo

Đại Việt có thể gửi thông báo bằng hình thức thông báo chung về Dịch vụ, thư điện tử đến địa chỉ email của bạn trong Tài khoản hoặc bằng cách liên lạc bằng văn bản được gửi đến địa chỉ của bạn như được nêu trong Tài khoản. Bạn có thể gửi thông báo cho Đại Việt bằng cách liên lạc bằng văn bản đến địa chỉ của Đại Việt tại C26 Lô 19 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoài Mai, Thành phố Hà Nội

Last updated