2.4 Quyền sở hữu

Dịch vụ và tất cả các quyền trong đó sẽ vẫn là tài sản của Đại Việt hoặc tài sản của những người cấp phép của Đại Việt. Các Điều khoản này cũng như việc bạn sử dụng Dịch vụ không truyền đạt hoặc cấp cho bạn bất kỳ quyền nào: trong hoặc liên quan đến Dịch vụ ngoại trừ giấy phép hạn chế được cấp ở trên; hoặc sử dụng hoặc tham chiếu theo bất kỳ cách nào tên công ty, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, nhãn hiệu hoặc dịch vụ của Đại Việt hoặc của những người cấp phép của Đại Việt.

Last updated