8.1 Thanh toán giữa người mua và người bán (khách hàng và đối tác):

Sàn chỉ đăng tin mua bán, người mua và bán tự liên lạc thanh toán.

Last updated