1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Công ty không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của người dùng khi thu thập trên trang sieubao.vn cho một bên thứ ba nào khác.

Khi người dùng liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà sieubao.vn thu thập bao gồm:

- Họ và tên;

- Địa chỉ Email

- Số điện thoại;

- Địa chỉ liên lạc;

- Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào website sieubao.vn

- Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

Last updated