5.2 Thời hạn trả hàng

Được thỏa thuận giữa người bán hàng và người mua hàng.

Last updated