7.2 Chung

Bạn không được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần các Điều khoản này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Đại Việt . Bạn chấp thuận cho Đại Việt chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần các Điều khoản này, bao gồm: một công ty con hoặc chi nhánh; người mua cổ phần, doanh nghiệp hoặc tài sản của Đại Việt ; hoặc người kế nhiệm bằng cách sáp nhập. Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào tồn tại giữa bạn, Đại Việt hoặc bất kỳ Nhà cung cấp bên thứ ba nào như là kết quả của thỏa thuận giữa bạn và Đại Việt hoặc việc sử dụng Dịch vụ.

Nếu bất kỳ khoản nào trong đây được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, toàn bộ hoặc một phần, theo bất kỳ luật pháp nào, thì khoản đó hoặc một phần khoản đó sẽ được coi là không thuộc các Điều khoản này và tính hợp pháp, hợp lệ và khả năng thực thi của các khoản khác trong Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, các bên sẽ thay thế điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi hoặc một phần của điều khoản đó bằng một điều khoản hợp pháp, hợp lệ và có thể thực thi được và có hiệu lực tương tự như điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi ở mức độ lớn nhất có thể, được đưa ra nội dung và mục đích của các Điều khoản này. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết của các bên liên quan đến vấn đề của mình và thay thế tất cả các thỏa thuận hoặc cam kết trước đó hoặc hiện tại về vấn đề đó.

Last updated