5.1 Miễn trừ

Các dịch vụ được cung cấp "như vậy" và "vốn có". Đại Việt từ chối tất cả các đại diện và bảo đảm, rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định, không được quy định rõ ràng trong các điều khoản này, bao gồm các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Ngoài ra, Đại Việt không tuyên bố, bảo đảm về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hoặc tính sẵn có của dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào được yêu cầu thông qua việc sử dụng dịch vụ hoặc dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Đại Việt không đảm bảo chất lượng, sự phù hợp, an toàn hoặc khả năng của các nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ và mọi sản phẩm được yêu cầu liên quan đến tài khoản đó, vẫn duy nhất với bạn, trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành.

Last updated