3.3 Thông báo

Bằng cách tạo Tài khoản, bạn đồng ý rằng Dịch vụ có thể gửi cho bạn thông báo như một phần của hoạt động kinh doanh thông thường khi bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn có thể từ chối nhận thông báo từ Đại Việt bất cứ lúc nào bằng cách gửi email đến info@sieubao.vn cho biết bạn không còn muốn nhận thông báo, cùng với số điện thoại của thiết bị di động nhận thông báo. Bạn thừa nhận rằng việc từ chối nhận thông báo có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Last updated