2. Dịch vụ

Dịch vụ tạo thành một nền tảng công nghệ cho phép người dùng trang web di động của Đại Việt được cung cấp như một phần của Dịch vụ để sắp xếp và lên lịch các dịch vụ / hàng hóa ("Sản phẩm") với các nhà cung cấp độc lập của các Sản phẩm đó thỏa thuận với BBA Việt Nam hoặc một số đại lý của Đại Việt("Nhà cung cấp bên thứ ba"). Trừ khi được Đại Việt đồng ý trong một thỏa thuận bằng văn bản riêng với bạn, nếu không Dịch vụ chỉ được cung cấp cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn. BẠN THỪA NHẬN RẰNG Đại Việt KHÔNG CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC CÓ CHỨC NĂNG NHƯ MỘT NHÀ CUNG CẤP.

Last updated