4. Thanh toán

Bạn hiểu rằng việc sử dụng Dịch vụ có thể dẫn đến các khoản phí đối với Sản phẩm bạn nhận được từ Nhà cung cấp bên thứ ba ("Phí"). Sau khi bạn đã nhận được Sản phẩm có được thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ, Đại Việt sẽ tạo điều kiện cho bạn thanh toán các khoản phí hiện hành thay mặt cho Nhà cung cấp bên thứ ba như đại lý thu thanh toán giới hạn của Nhà cung cấp bên thứ ba đó. Thanh toán các khoản phí theo cách đó sẽ được coi là giống như thanh toán do bạn thực hiện trực tiếp cho Nhà cung cấp bên thứ ba. Phí sẽ bao gồm thuế áp dụng theo yêu cầu của pháp luật. Các khoản phí do bạn thanh toán là cuối cùng và không hoàn lại, trừ khi được xác định bởi Đại Việt. Bạn có quyền yêu cầu các khoản phí thấp hơn từ Nhà cung cấp bên thứ ba đối với các Sản phẩm mà bạn nhận được từ Nhà cung cấp bên thứ ba đó tại thời điểm bạn nhận được các Sản phẩm đó. Nhà cung cấp bên thứ ba có quyền sửa đổi các khoản phí cho các sản phẩm cụ thể.

Tất cả các khoản phí phải thanh toán ngay lập tức và thanh toán sẽ được Đại Việt tạo điều kiện sử dụng phương thức thanh toán ưa thích được chỉ định trong Tài khoản của bạn, sau đó Đại Việt sẽ gửi cho bạn biên nhận qua email. Nếu phương thức thanh toán Tài khoản chính của bạn được xác định đã hết hạn, không hợp lệ hoặc không thể bị tính phí, bạn đồng ý rằng Đại Việt có thể, với tư cách là đại lý thu thanh toán giới hạn của Nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng phương thức thanh toán phụ trong Tài khoản của bạn, nếu có.

Giữa bạn và bất kỳ Nhà cung cấp bên thứ ba nào, Nhà cung cấp bên thứ ba có quyền thiết lập, xóa và / hoặc sửa đổi các khoản phí cho bất kỳ hoặc tất cả các Sản phẩm có được thông qua việc sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của Nhà cung cấp bên thứ ba. Hơn nữa, bạn thừa nhận và đồng ý rằng các khoản phí áp dụng ở một số khu vực địa lý nhất định có thể tăng đáng kể trong thời gian có nhu cầu cao, miễn là bạn sẽ chịu trách nhiệm về các khoản phí phát sinh trong Tài khoản của mình bất kể bạn biết về các khoản phí đó hay số tiền đó. Nhà cung cấp bên thứ ba đôi khi có thể cung cấp cho người dùng một số ưu đãi và giảm giá khuyến mại có thể dẫn đến các khoản tiền khác nhau được tính cho cùng một hoặc các sản phẩm tương tự có được thông qua việc sử dụng Dịch vụ và bạn đồng ý rằng các ưu đãi và giảm giá khuyến mại đó, trừ khi cũng được thực hiện có sẵn cho bạn, sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc các khoản phí áp dụng cho bạn. Bạn có thể chọn hủy yêu cầu Sản phẩm của mình từ Nhà cung cấp bên thứ ba bất cứ lúc nào trước khi Nhà cung cấp bên thứ ba đó đến, trong trường hợp đó bạn có thể bị tính phí hủy.

Cấu trúc thanh toán này nhằm bù đắp đầy đủ cho Nhà cung cấp bên thứ ba cho các Sản phẩm được cung cấp. Ngoại trừ đối với các Sản phẩm được yêu cầu thông qua Ứng dụng, Đại Việt không chỉ định bất kỳ phần nào trong khoản thanh toán của bạn dưới dạng tiền boa hoặc tiền thưởng cho Nhà cung cấp bên thứ ba. Bất kỳ đại diện nào của Đại Việt (trên trang web của Đại Việt, hoặc trong các tài liệu tiếp thị của Đại Việt) cho thấy rằng tiền boa là "tự nguyện", "không bắt buộc" và / hoặc "bao gồm" trong các khoản thanh toán bạn cung cấp cho Sản phẩm được cung cấp không phải là dự định đề xuất rằng Đại Việt cung cấp bất kỳ số tiền bổ sung nào, ngoài các khoản được mô tả ở trên, cho Nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn hiểu và đồng ý rằng, mặc dù bạn có thể tự do cung cấp khoản thanh toán bổ sung như một khoản tiền thưởng cho bất kỳ Nhà cung cấp bên thứ ba nào cung cấp cho bạn các Sản phẩm có được thông qua Dịch vụ, bạn không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Tiền thưởng là tự nguyện. Sau khi bạn đã nhận được Sản phẩm có được thông qua Dịch vụ, bạn sẽ có cơ hội đánh giá trải nghiệm của mình và để lại phản hồi bổ sung về Nhà cung cấp bên thứ ba của bạn.

Last updated