3. Các trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin của bạn cho bên thứ ba dưới dạng nặc danh. Các bên thứ ba sẽ chỉ được sử dụng để thu thập, cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi, và sử dụng dữ liệu của bạn dưới sự cho phép của chúng tôi trong phạm vi cần thiết. Các bên thứ 3 bao gồm:

- Các đơn vị được chỉ định bởi cơ quan pháp luật Việt Nam

- Các đơn vị được chúng tôi yêu cầu để bảo vệ an toàn & an ninh cho dịch vụ.

Ngoài ra, khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn theo yêu cầu của các cơ quan đó

Last updated