6.3 Chế độ bảo hành sẽ không còn hiệu lực khi

Sản phẩm và phiếu bảo hành bị thay đổi chỉnh sửa.

Sản phẩm hư hỏng do thiên tai và vận hành sai sau khi mua.

Last updated