2. Tin rao trùng lặp với tin đã ẩn

Sử dụng chức năng hiển tin đã ẩn trong mục Quản lý tin đăng -> Hiện tin thay vì đăng lại tin mới trong trường hợp bạn muốn bán lại món hàng đã ẩn trước đó.

Last updated