5.3 Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữa Đại Việt và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của mình không bị tổn hại trước mọi khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến: việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Sản phẩm có được thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ; bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào; Đại Việt sử dụng Nội dung người dùng của bạn; hoặc bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả Nhà cung cấp bên thứ ba.

Last updated