3.3.1 Đối với việc đăng nhập và việc tạo lại Tài khoản:

Bạn sẽ không thể đăng nhập vào Tài khoản đã chấm dứt.

Bạn sẽ không thể tạo lại Tài khoản mới dựa trên Số điện thoại/ Email bạn đăng ký với Tài khoản đã chấm dứt trên Sieubao.vn. Bạn phải hiểu rằng bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc tạo lại Tài khoản dựa trên số điện thoại của Tài khoản đã chấm dứt đều không được giải quyết.

Bạn vẫn sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về lịch sử sử dụng Tài khoản đã chấm dứt sau ngày chấm dứt Tài khoản.

Last updated