1.Thay đổi mật khẩu tài khoản

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Tài khoản của tôi

Bước 3: Thông tin tài khoản

Bước 4: Thay đổi mật khẩu

- Dòng 1: Tạo mật khẩu mới

- Dòng 2: Nhập mật khẩu mới

- Dòng 3: Nhập mật khẩu cũ

Bước 4: Ấn Lưu

Last updated