3.4 Quy định khác

Bạn có thể thay đổi Dữ liệu tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách gửi Email hỗ trợ.

Việc yêu cầu, sử dụng, bảo vệ dữ liệu được quy định cụ thể trong Quy chế riêng tư.

Last updated