1. Quan hệ thỏa thuận

Các Điều khoản sử dụng ("Điều khoản") này chi phối sự truy cập hoặc sử dụng của bạn, một cá nhân, từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đối với các ứng dụng, trang web, nội dung, sản phẩm và dịch vụ ("Dịch vụ") do Đại Việt cung cấp, một công ty CP được thành lập tại Việt Nam, có văn phòng tại TP. Hà Nội, Việt Nam, đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội theo số 0109191021 ("Đại Việt").

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ.

Truy cập và sử dụng Dịch vụ nghĩa là bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, thiết lập mối quan hệ thỏa thuận giữa bạn và Đại Việt. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Các Điều khoản này rõ ràng thay thế các thỏa thuận hoặc thỏa thuận trước với bạn. Đại Việt có thể chấm dứt ngay lập tức các Điều khoản này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào liên quan đến bạn hoặc thường ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

Các điều khoản bổ sung có thể áp dụng cho một số Dịch vụ, chẳng hạn như chính sách cho một sự kiện, hoạt động hoặc khuyến mãi cụ thể và các điều khoản bổ sung đó sẽ được bạn biết khi kết nối đến các Dịch vụ khả dụng. Các điều khoản bổ sung được thêm vào và sẽ được coi là một phần của Điều khoản cho các mục đích của các Dịch vụ khả dụng. Các điều khoản bổ sung sẽ chiếm ưu thế đối với các Điều khoản này trong trường hợp có xung đột đối với các Dịch vụ khả dụng.

Đại Việt có thể sửa đổi các Điều khoản liên quan đến Dịch vụ theo thời gian. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực khi Đại Việt đăng Điều khoản cập nhật tại địa điểm này hoặc các chính sách sửa đổi hoặc điều khoản bổ sung trên các Dịch vụ khả dụng. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi đăng cập nhật đó đồng nghĩa với việc bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản, như đã sửa đổi.

Việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến Dịch vụ được quy định trong Chính sách bảo mật của BBA Việt Nam tại https://sieubao.vn/....... Đại Việt có thể cung cấp cho cơ quan xử lý khiếu nại hoặc công ty bảo hiểm bất kỳ thông tin cần thiết nào (bao gồm thông tin liên hệ của bạn) nếu có khiếu nại, tranh chấp hoặc xung đột, có thể bao gồm một vụ tai nạn, liên quan đến bạn và Nhà cung cấp bên thứ ba và thông tin hoặc dữ liệu đó là cần thiết để giải quyết khiếu nại, tranh chấp hoặc xung đột.

Last updated