VII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Công ty có quyền thay đổi Quy chế này vào bất cứ thời điểm nào và sẽ thông báo cho tất cả

Các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực được nêu trong Quy chế sửa đổi đó.

Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi đó.

Sieubao.vn bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Quy chế hoạt động này vào bất kỳ thời điểm nào. Thành viên tham gia Sieubao.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên sàn thương mại điện tử Sieubao.vn

Last updated