3.4 Nội dung do người dùng cung cấp

Đại Việt có thể, theo quyết định riêng của Đại Việt, đôi khi cho phép bạn gửi, tải lên, xuất bản hoặc cung cấp cho Đại Việt thông qua nội dung và thông tin bằng văn bản, âm thanh và / hoặc hình ảnh, bao gồm bình luận và phản hồi liên quan đến Dịch vụ, lập các yêu cầu hỗ trợ và gửi bài dự thi cho các cuộc thi và chương trình khuyến mãi ("Nội dung người dùng"). Bất kỳ Nội dung người dùng nào do bạn cung cấp vẫn là tài sản của bạn. Tuy nhiên, bằng cách cung cấp Nội dung người dùng cho Đại Việt, bạn cấp cho Đại Việt một giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, với quyền cấp phép phụ, sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, phân phối, hiển thị công khai, thực hiện công khai và khai thác theo bất kỳ cách nào Nội dung người dùng như vậy ở tất cả các định dạng và kênh phân phối hiện được biết hoặc sau đây được phát minh (bao gồm cả liên quan đến Dịch vụ và việc kinh doanh của Đại Việt và trên các trang web và dịch vụ của bên thứ ba), mà không cần thông báo thêm hoặc đồng ý từ bạn và không cần thanh toán cho bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn xác nhận và bảo đảm rằng: bạn là chủ sở hữu duy nhất của tất cả Nội dung người dùng hoặc bạn có tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý và phát hành cần thiết để cấp cho Đại Việt giấy phép cho Nội dung người dùng như quy định ở trên; và không phải Nội dung người dùng cũng như nội dung gửi, tải lên, xuất bản hoặc cung cấp Nội dung người dùng đó cũng như việc sử dụng Nội dung người dùng như được cho phép ở đây sẽ vi phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu của bên thứ ba công khai hoặc riêng tư, hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bạn đồng ý không cung cấp Nội dung Người dùng mang tính phỉ báng, thù hận, bạo lực, khiêu dâm, trái pháp luật hoặc nói cách khác là xúc phạm, như được xác định bởi Đại Việt theo quyết định riêng của mình, liệu tài liệu đó có được pháp luật bảo vệ hay không. Đại Việt có thể, nhưng sẽ không bắt buộc, xem xét, giám sát hoặc xóa Nội dung người dùng, theo quyết định riêng của Đại Việt và bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo cho bạn.

Last updated