3.1 Trường hợp sieubao.vn chấm dứt Tài khoản của bạn

Sieubao.vn bảo lưu quyền chấm dứt vĩnh viễn hoặc chấm dứt tạm thời hoạt động của Tài khoản nếu bạn được xác định đã vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định đăng tin và/hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Sieubao.vn, bạn sẽ được thông báo (bằng Email/tin nhắn SMS) trước 03 (ba) ngày về việc Tài khoản bị chấm dứt hoặc tạm ngưng theo quy định của Sieubao.vn.

Sieubao.vn có quyền quyết định Tài khoản đó có vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định đăng tin hoặc có hành vi ảnh hưởng đến hoạt động của SGD TMĐT Sieubao.vn hay không dựa trên những quy định mà chúng tôi đã công khai trên Website Sieubao.vn hoặc khi có căn cứ cho rằng Tài khoản đó có hành vi vi phạm pháp luật. Thời điểm chấm dứt Tài khoản là khi Sieubao.vn gửi Email/SMS cho bạn về việc chấm dứt Tài khoản.

Last updated