4.2 Quy trình xác nhận/Huỷ đơn hàng

Người mua hàng và người bán hàng tự thỏa thuận với nhau về quy trình xác nhận/ hủy đơn hàng.

Last updated