2.2 Hạn chế

Bạn không được: xóa mọi bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền khác khỏi bất kỳ phần nào của Dịch vụ; sao chép, sửa đổi, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, phân phối, cấp phép, cho thuê, bán, chuyển nhượng, hiển thị công khai, thực hiện công khai, truyền phát, phát sóng hoặc khai thác Dịch vụ trừ khi được Đại Việt cho phép rõ ràng; dịch ngược, đảo ngược hoặc phân tách Dịch vụ trừ khi có thể được luật pháp hiện hành cho phép; liên kết đến, phản chiếu hoặc đóng khung bất kỳ phần nào của Dịch vụ; gây ra hoặc khởi chạy bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh nào cho mục đích cạo, lập chỉ mục, khảo sát hoặc khai thác dữ liệu bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc gây gánh nặng hoặc cản trở hoạt động và / hoặc chức năng của bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ; hoặc cố gắng truy cập trái phép hoặc làm suy yếu bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ hoặc các hệ thống hoặc mạng liên quan của Dịch vụ.

Last updated