XII. QUY CHẾ RIÊNG TƯ

Bằng việc đăng ký và sử dụng Tài khoản trên SGD TMĐT Sieubao.vn, bạn đồng ý cho phép Sieubao.vn thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân để tăng chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn, đồng thời, nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân được quy định tại “Quy chế hoạt động” của Sieubao.vn và được triển khai cụ thể trong tài liệu dưới đây:

Last updated