2.3 Cung cấp dịch vụ

Bạn thừa nhận rằng các phần Dịch vụ có thể được cung cấp dưới các nhãn hiệu khác nhau của Đại Việt. Bạn cũng thừa nhận rằng Dịch vụ có thể được cung cấp theo các thương hiệu hoặc tùy chọn yêu cầu như vậy bằng hoặc liên quan đến: một số công ty con và đại lý của Đại Việt; hoặc Nhà cung cấp bên thứ ba độc lập.

Last updated