3.3 Hậu quả của việc chấm dứt Tài khoản

Tài khoản của bạn đã bị chấm dứt thì tất cả quyền của bạn liên quan đến Tài khoản cũng sẽ mặc nhiên bị chấm dứt.

Last updated