II. QUY ĐỊNH CHUNG

Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tham gia giao dịch trên SGD TMĐT sieubao.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hoạt động mua bán hàng hóa qua sieubao.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Vì điều kiện khách quan/chủ quan, Công ty Đại Việt không bảo đảm truy cập vào các Dịch vụ được liên tục trên SGD TMĐT sieubao.vn, không bị gián đoạn hoặc an toàn, và có thể có nhiều yếu tố can thiệp vào hoạt động của Trang web nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Hệ thống giao dịch và các Dịch vụ được cung cấp đầy đủ và khi có sẵn, không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù công khai hay ngụ ý, và bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm về khả năng bán được, sự phù hợp với mục đích, tiêu đề hay không vi phạm.

Các đề mục và chú thích của Quy chế này được đưa vào chỉ nhằm mục đích thuận tiện trong tham khảo và không xác định, giới hạn, giải thích hoặc mô tả dưới bất kỳ hình thức nào phạm vi và quy mô của bất kỳ điều khoản nào trong Quy chế này.

Trường hợp, một hay bất kỳ quy định nào của Quy chế này được xem là vô hiệu lực hoặc không thể thực thi được, quy định đó sẽ bị xóa bỏ, không được áp dụng, nhưng các quy định còn lại vẫn sẽ được thực thi.

Last updated