5.2 Trách nhiệm

Đại Việt sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, điển hình, trừng phạt hoặc hậu quả, bao gồm mất lợi nhuận, mất dữ liệu, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, ngay cả khi Đại Việt đã được thông báo về khả năng thiệt hại này. Đại Việt sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất nào phát sinh từ: việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào các dịch vụ hoặc bạn không có khả năng truy cập hoặc sử dụng dịch vụ; hoặc bất kỳ giao dịch hoặc mối quan hệ nào giữa bạn và bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào, ngay cả khi Đại Việt đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Đại Việt sẽ không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc không thể thực hiện do các nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Đại Việt. Bạn thừa nhận rằng các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp sản phẩm được yêu cầu thông qua một số nhãn hiệu yêu cầu có thể không được cấp phép hoặc cho phép chuyên nghiệp.

Các hạn chế và từ chối trách nhiệm trong phần 5 này không có ý định giới hạn trách nhiệm pháp lý hoặc thay đổi quyền của bạn với tư cách là người tiêu dùng không thể bị loại trừ theo luật hiện hành.

Last updated