3.5 Thiết bị và truy cập mạng

Bạn có trách nhiệm lấy quyền truy cập mạng dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ. Phí và phí dữ liệu và tin nhắn của mạng di động của bạn có thể được áp dụng nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ từ thiết bị hỗ trợ không dây và bạn phải chịu trách nhiệm về mức giá và phí đó. Bạn chịu trách nhiệm mua và cập nhật phần cứng hoặc thiết bị tương thích cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng như mọi cập nhật sau đó. Đại Việt không đảm bảo rằng Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, sẽ hoạt động trên mọi phần cứng hoặc thiết bị cụ thể. Ngoài ra, Dịch vụ có thể bị trục trặc và chậm trễ vốn có trong việc sử dụng Internet và liên lạc điện tử.

Last updated