4.2 Thông báo xác minh

- Trường hợp Cửa hàng/Sàn của Bạn được BQL Sieubao.vn xác minh thành công:

Sieubao.vn sẽ gửi Bộ nhận diện hợp tác đến cửa hàng của người dùng.

- Trường hợp Cửa hàng/Sàn của Bạn được BQL Sieubao.vn từ chối:

Sieubao.vn sẽ thông báo đến người dùng bằng email.

Last updated