5. Những người/tổ chức tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỨC KHOẺ SAO ĐẠI VIỆT

Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Công tu cung cấp, các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

Last updated