6. Luật chi phối; Trọng tài

Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này, các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam, ngoại trừ các quy định về xung đột pháp luật. Bất kỳ tranh chấp, xung đột, khiếu nại hoặc tranh cãi nào phát sinh liên quan đến Dịch vụ hoặc các Điều khoản này, bao gồm cả những điều khoản liên quan đến hiệu lực của nó, việc xây dựng hoặc khả năng thực thi của nó ("Tranh chấp") trước tiên sẽ được đưa ra để hòa giải tố tụng theo Quy tắc Hòa giải của Phòng Thương mại Quốc tế ("Quy tắc Hòa giải ICC"). Nếu Tranh chấp đó chưa được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi yêu cầu hòa giải được gửi theo Quy tắc hòa giải ICC đó, tranh chấp đó có thể được đưa ra và sẽ được giải quyết độc quyền và cuối cùng bằng trọng tài theo Quy tắc trọng tài của Phòng thương mại Quốc tế ("Quy tắc trọng tài ICC"). Các điều khoản Trọng tài khẩn cấp của Quy tắc ICC được loại trừ. Tranh chấp sẽ được giải quyết bởi một (1) trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc ICC. Địa điểm hòa giải và trọng tài sẽ là Hồ Chí Minh, Việt Nam, không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào bạn có thể có. Ngôn ngữ hòa giải và / hoặc trọng tài sẽ là tiếng Anh, trừ khi bạn không nói tiếng Anh, trong trường hợp đó, hòa giải và / hoặc trọng tài sẽ được tiến hành bằng cả tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ của bạn. Sự tồn tại và nội dung của các thủ tục hòa giải và trọng tài, bao gồm các tài liệu và bản tóm tắt do các bên đệ trình, thư từ và đến Phòng Thương mại Quốc tế, thư từ của hòa giải viên, và thư từ, lệnh và phán quyết do trọng tài viên duy nhất ban hành, sẽ vẫn nghiêm ngặt bí mật và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia trừ khi: việc tiết lộ cho bên thứ ba là bắt buộc một cách hợp lý trong bối cảnh tiến hành tố tụng hòa giải hoặc trọng tài; và bên thứ ba đồng ý bằng văn bản vô điều kiện bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật được quy định ở đây.

Last updated