I. HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN

Bước 1: Nhập thông tin tài khoản

- Dòng 1: Nhập địa chỉ email

- Dòng 2: Nhập tên

- Dòng 3: Nhập họ và tên đệm

- Dòng 4: Tạo mật khẩu

- Dòng 5: Nhập lại mật khẩu

Bước 2: Chọn Bắt đầu

Last updated