3.2 Yêu cầu và hành vi của người dùng

Dịch vụ không dành cho người dưới 18 tuổi sử dụng. Bạn không được phép ủy quyền bên thứ ba sử dụng Tài khoản của mình và bạn không được cho phép người dưới 18 tuổi nhận Sản phẩm từ Nhà cung cấp bên thứ ba trừ khi họ đi cùng bạn. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển tài khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành khi sử dụng Dịch vụ và bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp (ví dụ: không buôn bán những thứ bất hợp pháp hoặc nguy hiểm). Việc sử dụng Dịch vụ sẽ không gây phiền toái, bất tiện hoặc thiệt hại về tài sản, cho dù là Nhà cung cấp bên thứ ba hoặc bất kỳ bên nào khác. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng nhận dạng để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và bạn đồng ý rằng bạn có thể bị từ chối truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nếu bạn từ chối cung cấp bằng chứng nhận dạng.

Last updated