3.3.3 Đối với thông tin tài khoản không liên quan đến tin đăng

Sieubao.vn sẽ gỡ bỏ Trang cá nhân của bạn khỏi website. Người dùng khác trên Sieubao.vn sẽ không thể xem được Trang cá nhân, cũng như các thông tin liên lạc như địa chỉ, số điện thoại, ngày đăng nhập, v..v… từng được hiển thị trên Trang cá nhân của Tài khoản đã chấm dứt.

Thông tin liên quan đến hoặc phát sinh từ Tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ và bảo mật trong hệ thống của Sieubao.vn phù hợp với quy định pháp luật về thương mại điện tử, an ninh mạng và các văn bản pháp lý liên quan đảm bảo rằng Sieubao.vn thực hiện bảo mật và chỉ nhằm mục đích lưu trữ theo quy định pháp luật.

Những thông tin bạn đã công khai trên Sieubao.vn hoặc đã trao đổi, cung cấp cho người dùng khác trên Sieubao.vn sẽ do Sieubao.vn toàn quyền xử lý phù hợp quy định pháp luật về thương mại điện tử, an ninh mạng và các văn bản pháp lý liên quan.

Last updated