3.2 Nội dung quảng cáo Cửa hàng chưa phù hợp do chứa/đề cập

Các từ khóa spam.

Số điện thoại.

Website và địa chỉ.

Liệt kê sản phẩm cấm.

Giới thiệu Sản phẩm khác với Cửa hàng bạn đang sử dụng.

Last updated