VI. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Sieubao.vn, các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản trị Sàn giao dịch thương mại điện tử Sieubao.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch, nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật.

Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố lỗi kỹ thuật nằm ngoài kiểm soát của Sieubao.vn, sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản trị Sàn giao dịch thương mại điện tử sieubao.vn qua địa chỉ email info@sieubao.vn, Sieubao.vn sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử Sieubao.vn. Sàn giao dịch thương mại điện tử Sieubao.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

Last updated