7. Những điều khoản khác

Khiếu nại vi phạm bản quyền.

Khiếu nại vi phạm bản quyền phải được gửi đến đại diện được chỉ định của Đại Việt. Vui lòng truy cập trang web của Đại Việt tại https://sieubao.vn/ để biết địa chỉ được chỉ định và thông tin bổ sung.

Last updated