3.1 Tài khoản người dùng

Để sử dụng hầu hết các khía cạnh của Dịch vụ, bạn phải đăng ký và duy trì tài khoản Dịch vụ người dùng cá nhân đang hoạt động ("Tài khoản"). Bạn phải ít nhất 18 tuổi hoặc độ tuổi chiếm đa số hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của bạn (nếu khác 18 tuổi), để có được Tài khoản. Đăng ký tài khoản yêu cầu bạn gửi tới Đại Việt một số thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ và số điện thoại di động. Bạn đồng ý duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật trong Tài khoản của mình. Việc bạn không duy trì thông tin Tài khoản chính xác, đầy đủ và cập nhật, có thể khiến bạn không thể truy cập và sử dụng Dịch vụ hoặc Đại Việt sẽ chấm dứt các Điều khoản này với bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của mình và đồng ý duy trì bảo mật và bí mật tên người dùng và mật khẩu Tài khoản của bạn mọi lúc. Bạn chỉ có thể sở hữu một Tài khoản trừ khi được Đại Việt cho phép bằng văn bản.

Last updated