2.1 Giấy phép

Khi bạn tuân thủ các Điều khoản này, Đại Việt cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể cấp phép, có thể hủy ngang, không thể chuyển nhượng để: truy cập và sử dụng trên thiết bị cá nhân của bạn chỉ liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ; và truy cập và sử dụng bất kỳ nội dung, thông tin và tài liệu liên quan nào có thể được cung cấp thông qua Dịch vụ, trong từng trường hợp chỉ dành cho sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu bởi những người cấp phép của Đại Việt.

Last updated